SỦI BỌT

TOán học, giáo dục, xã luận, …, Tổ Quốc ơi

Theme Black – White Pro For Yahoo 360 Plus

Posted by mrLe trên 15/01/2011


Code:

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd ,
#statistic .hd .titlebar .hd  ,
#update_date .hd .titlebar .hd   ,
#folder .hd .titlebar .hd   ,
#search_module .hd .titlebar .hd   ,
#article_new .hd .titlebar .hd   ,
#subscribe_highlight .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img830/5643/titlebarmin.png) no-repeat center;height:27px;}

#comment_new .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img838/5695/titlebarmax0.png) no-repeat center;height:35px;}

#calendar .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img830/5643/titlebarmin.png) no-repeat center;height:27px;}
#friendlist_module .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img838/5695/titlebarmax0.png) no-repeat center;height:35px;}
.col-150 .mod_all .hd .titlebar .hd {width:130px;padding:0 0 0 0px;}

Trang Album {}

#gallery_list .rc_bc .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}

Trang Xem Hình Trong Album {}

#photo_enlarge .rc_bc .bd,
#photo_enlarge .ft,
#blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,
#photo_enlarge
#photo_comment_list,
#photo_enlarge
#photo_comment_list .bd,
#photo_enlarge .rte_fieldset,
#photo_enlarge .photo-comment
{background:transparent;}

TRANG BAN BE {}

#friend-list .mod-tag-friend-list,
#friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
#friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}

TRONG SUOT PHAN PROFILE{}
#profile_highlight #profile_nav{background:none;}
#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://a.imageshack.us/img337/5647/topblack.jpg) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:15px;}

html{background:#ffffff url(http://a.imageshack.us/img267/9659/midblack.jpg) top center fixed;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}
#ft{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img442/3729/botblack1.jpg) no-repeat center;height:265px;}

#blog_title{display:none;}

#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:90%;text-decoration:blink;color:#D3F97B;}
#profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

#comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
#article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img842/9199/ngandongevilcopy.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}

#profile_highlight .backhome {
background:transparent url(http://a.imageshack.us/img835/313/home1j.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:63px;}
#profile_highlight .backhome a{display:block;height:63px;font-size:0px;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
#blogsearch {display:none;}
#ysm_bottom {display:none;}
#ygma{background:transparent;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#FFFFFF;}
.yuimenubaritemlabel {border:none;}
.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#D5FF81;}
.first-of-type li:hover{background:transparent;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}

.yuimenubar {padding:235px 30px 0px 240px;}

#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img831/4872/121i.png);color:#FFEF00;}

#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
.ygmasrchquery {display:none;}
#ygma{background:transparent;}

#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

#article_list_module .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#article_list_module .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img842/4628/123uk.png) no-repeat center;}

#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img814/6584/entriesy.png) no-repeat center bottom;height:123px;}
#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
.pagination {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

.rte_btn img{}
.rte_toolbar {text-align:center;}
.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://a.imageshack.us/img530/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;}

#bd .rte_toolbar{text-align:center;}
#bd .rte_toolbar {
background:transparent url(http://a.imageshack.us/img713/9176/toolbar8.png) repeat scroll left center;height:53px;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:10px;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

#blogsearch{display:none;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}

NGAN CACH COMMENT{}
.cmt-mod-alist .alist-comment .responding{border-top:1px dashed #CFFF7A;}
.cmt-mod-alist .add-comment{border-top:1px dashed #CFFF7A;}

HIEU UNG VIEN COMMENT{}
.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{border-top:1px dashed #CFFF7A;border-right:1px dashed #CFFF7A;border-left:1px dashed;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#CFFF7A;border-bottom-width:1px;}

NEN COMMENT{}
#comment_container li {background:transparent;}

#comment_container * a {color:#CFFF7A;}#comment_container * .content {color:#FFFFFF;}#comments-listing * ins {color:#E6FF00;}

.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #D5FF81;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://cA3.upanh.com/10.757.14895557.GMV0/love.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #D5FF81;border-width:1px 1px 1px 1px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:white;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #D5FF81;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #007D11;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}

.col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;}
#blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;}

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:620px;}
.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
width:580px;}

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: